درباره ما

کهنه کار

هنر های چوبی کهنه کار فعالیت رسمی و حرفه ای خود را به مدیریت خانم موسوی در غالب کارگاه هنری از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است .

از مهم ترین اهداف ابن کارگاه هنری زنده نگه داشتن هنر” قواره بری ” می باشد (ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﭼﻮﺏ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ آلت و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ، ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻕ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺤﻨﺎ ﺩﺭ ﺁﻻﺕ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﮐﺎﺭی ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.

ﺩﺭ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﭼﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﻭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﮔﺎﻩ ﺑﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﮎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻟﻘﻂ ﺍﺳﺖ که ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ پاﺭﭼﻪ ﺑﺮﻱ ﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻟﻘﻂ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ).

از دیگر فعالیت های این کارگاه هنری ساخت مبلمان از چوب چنار وگردو با کیفیت مرغوب می باشد.

امیدواریم در ارایه محصولات منحصر به فرد از نظر کیفیت و زیبایی مورد قبول دوستداران هنر ایرانی باشیم.