تابلو قواره بری

تابلو قواره بری با تزیین تقاشی پشت شیشه

۴۵*۱۲۰

چوب چنار