آینه سنتی “کهنه کار”

آینه با تزیین نقاشی و شیشه رنگی

چوب چنار

ابعاد:۶۸*۱۳۲ ساتی متر